Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Jätehuollon valvonta » Hiekan-ja öljynerottimet

Hiekan- ja öljynerottimet

Jätevesiverkostoon asennettava hiekanerotin estää hiekan, öljyn- ja bensiininerotin polttonesteiden ymv. pääsyn viemäriverkostoon ja jätevesien käsittelyjärjestelmään. Erottimet on mitoitettava Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan D1 (2007) perustuen.

Hiekanerottimeen kertyvä sakka on poistettava huomattavasti aiemmin ennen kuin sakka ulottuu hiekanerottimesta öljynerottimeen lähtevän putken korkeudelle. Öljynerotin on tyhjennettävä hyvissä ajoin ennen öljytilan ja/tai sakkapesän täyttymistä. Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan öljyn- ja hiekanerottimet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.

Tyhjennyksen jälkeen erottimet on täytettävä vedellä ennen käyttöönottoa. Toimenpiteellä varmistetaan erottimen välitön toiminta, jolloin mahdollinen öljyn kulkeutuminen erottimesta suoraan viemäriverkostoon estyy. Hälyttimen anturi on puhdistettava erottimen tyhjennyksen yhteydessä.

Öljynerottimen jätteet ovat vaarallisia jätteitä kuten myös öljynerottimen yhteydessä olevan hiekanerottimen jätteet. Öljynerottimen pintaosan öljyliuotinkerrosta ei saa laittaa jäteöljyn joukkoon, vaan se on kerättävä erikseen.

Hiekan- ja öljynerottimien kuntoa ja täyttymistä sekä öljynerottimien hälyttimien toimivuutta on tarkkailtava säännöllisesti. Erottimien tarkkailusta ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee tyhjennyspäivämäärä, jätemäärä, kuljettaja ja määräpaikka. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Hiekan- ja öljynerotinjätteiden ammattimaiseen keräämiseen ja kuljettamiseen tarvitaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä tai ympäristölupa.

Siirtoasiakirja

Hiekan- ja öljynerotinjätteitä kuljetettaessa on mukana oltava siirtoasiakirja. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja myös muista vaarallisista jätteistä, sako- ja umpikaivolietteestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan hyväksytylle vastaanottajalle. Kotitaloudesta noudettavan jätteen osalta siirtoasiakirjan laadintavelvollisuus on jätteen kuljettajalla. Siirtoasiakirjassa on oltava mm. tiedot jätteen tuottajasta tai haltijasta sekä kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot, jätteen siirron ajankohta, jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä jätteen määrä ja kuvaus jätelajista sekä vaarallisten jätteiden osalta tiedot jätteen koostumuksesta, olomuoto ja pääasiallisista vaaraominaisuuksista.

Yhteyshenkilöt

Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

ympäristönsuojelutarkastaja
Matti Nousiainen
puh. 044 740 1422

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi

Hakemukset jätehuoltorekisteriin
Pohjois-Savon ELY-keskus
Lea Koponen
puh. 0295 026 812
Juha Perho
puh. 0295 026 836

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Jätehuoltomääräykset