Siilinjärvi » Terveyspalvelut » Kuntoutuspalvelut » Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapian pääasiallisena asiakasryhmänä ovat alle kouluikäiset lapset. Lapset ohjautuvat toimintaterapeutille lastenneuvolan, lääkärin, erityistyöntekijöiden ja Kys:n lähetteellä. Toimintaterapiapalveluita ovat arvioinnit, yksilö-, pari- ja ryhmäterapiat sekä arkikuntoutusohjaus vanhemmille ja päivähoitoon.

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan toimintamahdollisuuksia kuten päivittäistä elämää kotona sekä päiväkodissa. Terapialla tuetaan lapsen itsestä huolehtimisen taitoja, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä sekä lepoa.

Vanhempien ja perheen osuus lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa on aina keskeinen. Toimintaterapia toteutuu perheen ja ammattilaisen läheisessä yhteistyössä. Toimintaterapia suunnitellaan osaksi arkielämän kokonaisuutta, ei erilliseksi toiminnaksi.

Toimintaterapiaryhmät

Toimintaterapiaryhmät ovat suljettuja pienryhmiä (4-6 lasta), joihon lapset ohjautuvat toimintaterapeutin kautta. Ryhmän tavoitteena voi olla esim. itsesäätelyn ja oman toiminnanohjauksen tai motoristen taitojen vahvistaminen toiminnallisin menetelmin.

Toimintaterapia-arviointi

Toimintaterapia arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja niiden vaikutusta lapsen suoriutumiseen ja osallistumiseen arjessa, huomioiden myös ympäristön vaikutukset. Toimintaterapia-arvioinnilla selvitetään lapsen leikkitaitoja, omatoimisuutta, aistitiedon säätelyä, karkea- ja hienomotorisia taitoja, silmä-käsi yhteistyötä, näönvaraista hahmottamista ja kehonhahmotusta. Arvioinnissa havainnoidaan myös lapsen tarkkaavuutta ja vuorovaikutustaitoja.Arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti laatii yhdessä vanhempien ja mahdollisen päivähoidon kanssa tarvittavan jatkosuunnitelman.

Toimintaterapia-arvioita varten on käytössä esitietolomake, jolla kartoitamme vanhempien näkemyksen lapsen kehityksestä, varhaisvaiheista sekä nykytilanteesta. Toivomme, että vanhemmat tutustuisivat esitietolomakkeeseen ennen ensimmäistä toimintaterapiakäyntiä. Mahdollisuuksien mukaan täytä ja tulosta esitietolomake ensimmäiselle arviokäynnille.

Yhteystiedot

Siilinjärvi, Kasurilantie 5
puh. 044 740 2816

Vuorela, Vuorelantie 6
puh. 044 740 2338

Puhelimitse yhteydenotot:
Viesti vastaajaan -> toimintaterapeutit ottavat yhteyttä

Ohjeet ja linkit

Toiminnanohjaus ja tarkkaavuus
Tietoa
Kuvallinen ohjaus  
Jumi-tilanteet   
Liikennevalot     

Karkea- ja hienomotoriikka   
Motorinen kehitys     
Kotiohjeita kehityksen tukemiseksi   
Kynätyöskentely
 
Kynätehtäviä  
Hienomotoriikka 
Kynänkäyttö      

Vireystila

Aistisäätely 
Sity  
Aistiyliherkkyys  
Aistihakuisuus   
Aistien kokeminen   

Muuta harjoiteltavaa
Sovelluksia mobiililaitteille 
Pelejä