Toiminta-ajatus

Lapsen oppiminen tapahtuu kokemusten ja oivallusten kautta. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on tukea tätä kehitystä tarjoamalla myönteisiä oppimiskokemuksia monikanavaisesti.

Yksilöllisyyden huomioiminen ja itsetunnon vahvistaminen ovat toiminnan lähtökohdat. Avoimuus ja luottamuksellinen ilmapiiri lapsen vanhempien ja päivähoitohenkilöstön välillä auttavat ja edistävät toimintaa lapsen edun ja tarpeen mukaisesti.

Varhaiserityiskasvatuksen tulee monipuolisesti kehittää lapsen motoriikkaa, ajattelun taitoja, kielellisiä valmiuksia sekä omaa ilmaisua. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen on lisäksi oleellinen osa päivittäistä työskentelyä