Siilinjärvi » Päivähoito ja esiopetus » Subjektiivinen varhaiskasvatus

Subjektiivinen varhaiskasvatus

Eduskunta on hyväksynyt varhaiskasvatuslain muutoksen, jolla subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen rajataan osa-aikaiseksi 20 tuntiin viikossa 1.8.2016 alkaen.

Lain muutoksen mukaan rajaus koskee perheitä mm. silloin kun toinen vanhemmista hoitaa toista perheen lasta äitiyslomalla tai vanhempainvapaalla, on työttömänä, vuorotteluvapaalla, työlomalla tai virkavapaalla, virantoimituksesta pidätettynä tai lomautettuna, tekee talkootyötä tai muuta palkatonta työtä.
Vanhemman työttömyyden alkaessa lapsen kokoaikainen varhaiskasvatus muuttuu osa-aikaiseksi kahden kuukauden kuluttua työttömäksi jäännistä. Sen sijaan uuden lapsen syntyessä perheeseen ja vanhemman jäädessä kotiin, oikeus
varhaiskasvatukseen supistuu samanaikaisesti.

Kunnan tulee järjestää 20 tunnin laajuinen varhaiskasvatus kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 • joka päivä, maanantaista perjantaihin, tapahtuvana osapäiväisenä (4 tuntia päivässä) varhaiskasvatuksena tai
 •  osaviikkoisena mallina, jolloin lapsi voi osallistua tiettyinä ennalta määriteltyinä viikonpäivinä kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Kunta päättää lapsikohtaiset toiminta-ajat. Mikäli huoltajien työn tai opiskelun vuoksi kokopäivähoidossa olevan lapsen palveluntarve muuttuu subjektiiviseksi hoidoksi, taataan päiväkodissa olevalle lapselle hoitopaikka samasta päiväkodista, ei välttämättä samasta ryhmästä. Mahdollisuuksien mukaan sama oikeus säilyy perhepäivähoidossa.

Jos subjektiivinen hoito muuttuu kokopäivähoidoksi huoltajien työn tai opiskelun vuoksi, lapsen hoitopaikka voi muuttua toiseen päiväkotiin/perhepäivähoitoon.

Varhaiskasvatuspalveluissa on valmisteltu seuraavat toteuttamismallit osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen 1.8.2016 alkaen:

 • maanantaista perjantaihin järjestetty osa-aikainen varhaiskasvatus toteutetaan klo 8.30-12.30
 • osaviikkoinen, kokopäiväinen varhaiskasvatus toteutetaan siten, että samaa hoitopaikkaa käyttää kaksi perhettä. Perhe A käyttää viikolla 1 viikonpäivät keskiviikosta-perjantaihin ja viikolla 2 maanantain ja tiistain ja perhe B käyttää viikolla 2 viikonpäivät keskiviikosta-perjantaihin ja viikolla 3
  maanantain-tiistain 8 tuntia päivittäin klo 8.00-16.00 välisenä aikana. Tällä järjestelyllä perheet saavat viisi peräkkäistä toimintapäivää, hoitopaikat ja henkilöstön työpanos ovat tehokkaasti ja taloudellisesti käytössä.
 • perhepäiväpäivähoidossa ei hoitajien työaika- ja palkkausjärjestelmien vuoksi pääsääntöisesti tarjota osa-aikaista varhaiskasvatusta. Ainoastaan silloin, jos perhepäivähoidossa jo olevan lapsen palvelun tarve muuttuu kokoaikaisesta osa-aikaiseksi, eikä hoitajan lapsiryhmään pystytä heti sijoittamaan uutta kokoaikaista palvelua tarvitsevaa lasta, osa-aikaiseksi muuttunut lapsi voi
  jatkaa perhepäivähoitajalla siihen saakka kunnes hoitajan lapsiryhmään sijoitetaan kokoaikaista palvelua tarvitseva lapsi.


Varhaiskasvatusta tulee jatkossakin tarjota kokoaikaisena palveluna, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

Lainmuutoksen valmisteluasiakirjoista löytyvät mm. seuraavat perusteet:

 • lapsen tuen tarve fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän, sosiaalisen
  tai muun vastaavan kehityksen tai oppimisen alueella.
 •  vanhempien fyysisen tai psyykkisen terveyden ongelmat tai päihteiden käyttö.
 • jos perheeseen syntyy samalla kertaa useampia lapsia.
 • jos perheeseen syntyy keskonen, vammainen tai sairas lapsi.
 • jos kotona oleva vanhempi tai perheen muu lapsi on pitkäaikaissairas tai vammainen.
 • kouluvalmiuksien kehittymisen tai ryhmässä toimimisen taitojen
  harjaannuttamisen tarve.
 • maahanmuuttajuus: lapsen kielellisen kehityksen, ystävyyssuhteiden ja perheen kotoutumisen vuoksi.Edellä mainitut perusteet otetaan elokuun alusta käyttöön harkittaessa perheille annettavaa kokoaikaista palvelua. Lapsen tuen tarpeiden perusteella haettu koko aikainen palvelu edellyttää asiantuntijan lausuntoa.

Palvelua antavissa yksiköissä toiminta on järjestettävä siten, että varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan saavuttaa myös 20 tunnin laajuisessa varhaiskasvatuksessa.

Subjektiivsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Subjektiivisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruus on 60 % kokopäivähoidon maksusta.

Maksulaskurin avulla saat arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta