Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta, entisen vanhainkodin purkutyö, Risulantie 8, Siilinjärvi

07.08.2017 | Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta, entisen vanhainkodin purkutyö, Risulantie 8, Siilinjärvi

Antopäivämäärä: 7.8.2017
 
Asian käsittely: Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ilmoituksesta päätöksen 4.8.2017, § 5.
 
Päätös:  Ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain 122 § mukaisen päätöksen Tapani Saari Oy:n meluilmoituksesta koskien entisen vanhainkotirakennuksen purkutyötä Siilinjärvellä Risulantie 8:ssa. Päätös koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa purkutyötä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7 - 19 ja lauantaisin klo 7 - 18  7.8.- 30.11.2017 välisenä aikana.
 
Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito 
 Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.
 
Muutoksenhaku:  Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on 1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
 Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 6.9.2017. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeuteen, postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi.
 


Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja