Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon sattuvana päivänä kello 9:00–20:00.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen (Siilinjärvi).

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittauduttava

Kotiäänestystä haluavan tai hänen valitsemansa henkilön tulee ilmoittaa kotiäänestyksestä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16:00 kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeilla, joita on saatavina kunnantalon neuvonnasta ja sähköisessä muodossa tästä linkistä.

Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan numerossa 044 740 1104 ensimmäisen vaalin osalta 16.1.2018 kello 16 asti.

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16. Mikäli henkilö on kuitenkin ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Mikäli ilmoitus saapuu keskusvaalilautakunnalle ensimmäistä vaalia koskevan määräajan jälkeen, mutta ennen toista vaalia koskevaa määräaikaa, sitä pidetään, ellei muuta ilmene, ilmoittautumisena toisen vaalin kotiäänestykseen.

Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan numerossa 044 740 1104 toisen vaalin osalta 30.1.2018 kello 16 asti.

Muualla verkossa

Kotiäänestyslomake

Vaaliasioita kunnassa hoitaa

Siilinjärven keskusvaalilautakunta
PL 5 (Kasurilantie 1)
71800 Siilinjärvi
vaalit@siilinjarvi.fi

keskusvaaliltk:n sihteeri
hallintosiht. Tuula Kohonen
puh. 044 740 1104
tuula.kohonen(a)siilinjarvi.fi