Lautakunnat

Yleistä lautakunnista ja niiden tehtävistä

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kuntalakimuutoksen myötä vuosiksi 2013–2016 asetetut lautakunnat jatkavat toimintaansa kesään 2017 asti.

Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallinnonalakohtaisen lainsäädännön ja tehtävien mukaan. Yksityiskohtaiset tehtävät ja toimivalta määritellään johtosäännöissä.

Yleistä lautakunnan kokouksista

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina, ja kokoukset ovat suljettuja. Kunnanhallitus on nimennyt lautakuntiin edustajansa. Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

Kokouksissa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta. Lautakunnan alaisena työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät valmistelevat asiat, ja ne esittelee hallinnonalan johtava viranhaltija. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

Siilinjärven kunnan organisaatioon kuuluvat lautakunnat on lueteltu oikealla.

Joitakin kunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä on siirretty yhteistoimintasopimuksilla alueellisille lautakunnille (yhteislautakunnille), joissa vastuukuntana toimii Kuopion kaupunki:

- Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
- Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
- Savo-Pielisen jätelautakunta

Alueellisten yhteislautakuntien toimivalta on määritelty joko yhteistoimintasopimuksessa ja/tai kyseistä toimialaa koskevissa johtosäännöissä. Muun muassa alueellisten lautakuntien toimivaltaan (johtosäännöt) ja kokousasiakirjoihin (esityslistat ja pöytäkirjat) voi tutustua Kuopion kaupungin verkkosivuilla kohdassa Päätöksenteko (https://www.kuopio.fi/paatoksenteko)
kmp/kohonent
 

Organisaatiosta ja toimivallasta

Siilinjärven kuntaorganisaatio on esitelty kaaviossa.


Hallintosääntö


Toimivaltasääntö

Luottamushenkilöille

Erillismatkojen
matka- ja palkkiolasku