Siilinjärvi » Maansiirto O. Inolan ympäristö- ja maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamista, louhintaa ja louheen murskausta varten Pöljän kylässä tilalla Ilkka

23.02.2018 | Maansiirto O. Inolan ympäristö- ja maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamista, louhintaa ja louheen murskausta varten Pöljän kylässä tilalla Ilkka

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 27.2.2018

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Siilinjärven viranomaislautakunta on kokouksessaan 20.2.2018 (§ 1) samalla päätöksellä myöntänyt Maansiirto O. Inolalle maa-aineslain mukaisen luvan 50 000 m3ktr kalliokiviaineksen ottamiseksi ja ympäristöluvan kallion louhintaan ja louheen murskaukseen Pöljän kylässä sijaitsevalla tilalla Ilkka 749-412-47-2. Yhteislupa on voimassa 15 vuotta.
Luvassa on annettu määräyksiä ottamisen järjestelyistä, sallituista toiminta-ajoista, alueen suojaamisesta ottamisesta aiheutuvilta haitoilta, melun-, tärinän- ja pölyntorjunnasta ja maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi tarvittavista laitteista ja rakenteista. Luvassa on myös määräykset melun, tärinän ja pölyn tarkkailusta toiminnan aikana seuraavasti:
- Toiminnan aiheuttama melutaso on mitattava ensimmäisen murskaus‐ ja louhintajakson aikana toiminnan ollessa täydessä käynnissä lähimmän asuinkiinteistön piha-alueella (lupamääräys 10).
- Luvan saajan on arvioitava alle 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta sijaitseville asuinrakennuksille suurin sallittu heilahdusnopeuden arvo, jota ei saa ylittää (lupamääräys 7). Räjäytyksen aiheuttama tärinä tulee aina todentaa mittauksin ainakin räjäytyskohtaan nähden lähimmän asuinrakennuksen tai loma-asunnon perustuksista. Tarvittaessa tärinä tulee mitata myös kauempana sijaitsevalla rakennuksella suurimman sallitun heilahdusnopeuden alittumisen varmistamiseksi (lupamääräys 11).
- Hengitettävien hiukkasten pitoisuus (PM10) on mitattava ensimmäisen murskausjakson yhteydessä lähimmällä asumiseen käytettävällä kiinteistöllä (lupamääräys 12). 

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Päätös, hakemusasiakirjat ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku 
Ympäristölupapäätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus (postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi, puhelin 029 56 42780). Valitusaika päättyy 29.3.2018.


Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Sijaintikartta