Siilinjärvi » Vähäinen poikkeaminen Lemminkäinen Infra OY:n maa-ainesluvan lupaehdoista pohjaveden tarkkailun osalta (maa-aineslupa 2009-5)

25.09.2017 | Vähäinen poikkeaminen Lemminkäinen Infra OY:n maa-ainesluvan lupaehdoista pohjaveden tarkkailun osalta (maa-aineslupa 2009-5)

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 26.9.2017

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Ympäristönsuojelutarkastaja on 22.9.2017 (§ 5) päättänyt antaa Lemminkäinen Infra Oy:lle suostumuksen poiketa vähäisesti maa-aineslain mukaisen luvan 2009-5 (Räimän kylä, tila Jälänvuori 749-414-3-25) lupa-määräyksen 2 mukaisesta pohjaveden tarkkailuvelvoitteesta.
 
Päätöksellä on hyväksytty muutos, jonka mukaan pohjavesiä tulee tarkkailla alueelle jo asennetusta pohjavesiputkesta, eikä alueelle tarvitse asentaa uusia putkia tarkkailua varten. Muutoin tarkkailu tulee tehdä aiemmin luvassa määrätyn mukaisesti kahdesti vuodessa.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Päätös, hakemusasiakirjat ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus (postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio, sähköpostiosoite ita-suomi.hao@oikeus.fi, puhelin 029 564 2500). Valitusaika päättyy 26.10.2017.


Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Sijaintikartta