Siilinjärvi » Savon Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemus soran murskaamiseksi Hamulan kylässä tilalla Konola

21.09.2017 | Savon Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemus soran murskaamiseksi Hamulan kylässä tilalla Konola

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 22.9.2017

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Siilinjärven viranomaislautakunta on kokouksessaan 19.9.2017 (§ 42) myöntänyt Savon Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan soran murskaamiseksi Hamulan kylässä sijaitsevalla Konolan tilalla 749-402-2-48. Ympäristöluvassa on annettu muun muassa määräykset meluvallin rakentamisesta maa-ainesalueen pohjoisosaan suojaamaan asutusta murskauksesta aiheutuvalta häiriöltä, muusta melun torjunnasta sekä sallitusta melun maksimitasosta ja maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi tarvittavista laitteista ja rakenteista. Luvassa on myös toiminta-aikoja koskeva määräys seuraavasti:
- soran murskaus on sallittua arkipäivisin ma-pe klo 7-22 kuitenkin siten, että soran murskaus ei ole sallittua juhannuksen ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Murskeiden lastaus ja kuljetus ovat sallittuja ympäri vuoden arkipäivisin ma-pe klo 6-22.
Lisäksi luvassa on määräykset asumiseen käytettävillä alueilla tehtävästä melun ja ilmanlaadun mittaamisesta seuraavasti:
- Konolan maa-ainesalueen toimintojen aiheuttamaa melua asumiseen käytettävillä alueilla on mitattava melumallin (päivätty 12.6.2017) osoittamassa melun leviämissuunnassa ensimmäisenmurskausjakson alussa. Mittaus on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisesti toiminnan ollessa täydessä käynnissä. Mittaus on tehtävä jatkuvatoimisella mittarilla ja sen on oltava mittausolosuhteiltaan, kestoltaan ja muutoinkin edustava, luotettava sekä annettuihin raja-arvoihin nähden vertailukelpoinen. Mittaajalla on oltava riittävä asiantuntemus. Suunnitelma mittausjärjestelyistä on esitettävä ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi vähintään kuukausi (1 kk) ennen mittausten aloittamista ja mittauksista on tiedotettava alueen asukkaille hyvissä ajoin. Mittaustulokset tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle ja mittauskohteisiin heti niiden valmistuttua. Tulosten perusteella lupaviranomainen arvioi jatkomittauksen tarpeen (lupamääräys 27).
- Konolan maa-ainesalueen toimintojen vaikutuksen osoittamiseksi alueen ilmanlaatuun on hengitettävien hiukkasten pitoisuus (PM10) mitattava ensimmäisen murskausjakson yhteydessä asumiseen ja virkistykseen käytettävillä alueilla edustavasti. Mittaukset on uusittava murskauslaitoksen siirtyessä toiminnan keskivaiheen ja loppuvaiheen mukaiselle sijaintipaikalle. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi vähintään kuukausi (1 kk) ennen mittausten tekemistä. Mittaustulokset tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle ja mittauskohteisiin heti niiden valmistuttua (lupamääräys 28). 

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Päätös, hakemusasiakirjat ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku 
Ympäristölupapäätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus (postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi, puhelin 029 56 42780). Valitusaika päättyy 24.10.2017.


Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 21.9.2017 ja poistettu 25.10.2017.

Kartta