Siilinjärvi » Savon Kuljetus Oy:n maa-aineslain mukainen lupahakemus voimassa olevan maa-ainesluvan muuttamiseksi

25.07.2017 | Savon Kuljetus Oy:n maa-aineslain mukainen lupahakemus voimassa olevan maa-ainesluvan muuttamiseksi

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Hakija  
Savon Kuljetus Oy  Y-tunnus  0171337-9
Suurahontie 5
70460 Kuopio

Yhteyshenkilö:  Jarmo Luhtapuro, puhelin 044 7272 635

Kiinteistöt ja maanomistus:
Mattila 749-412-24-47, Savon Kuljetus Oy

Hakemus maisemointitavan muuttamiseksi
Siilinjärven rakennuslautakunta on päätöksellään 9.9.2010 § 64 myöntänyt Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain mukaisen luvan (annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010) kalliokiviaineksen ottamiseen Pöljän kylässä Savon Kul-jetus Oy:n omistamalla tilalla Mattila 24:47. Alueen itäreuna ja koilliskulma ovat Kärängänmäen pohjavesialueella (0874951). Savon Kuljetus Oy:llä on myös voimassa oleva lupa kallion louhinnalle ja murskaukselle, asfalttijätteen välivarastoinnille ja murskaukselle sekä asfaltin ja uusioasfaltin valmistukselle tilalla Mattila. Molemmat luvat ovat voimassa 21.10.2020 saakka.

Osa ottoalueesta sijaitsee alle 300 metrin etäisyydellä lähimmästä asuinrakennuksesta. Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 3 §:n säännös, jonka mukaan louhintapaikan etäisyys lähimpään häiriölle alttiiseen kohteeseen on oltava vähintään 300 metriä, tulee Savon Kuljetuksen maa-ainesalueella sovellettavaksi 1.1.2018 alkaen. Sen vuoksi Savon Kuljetus Oy:n on toteutettava kaikki tuolla vyöhykkeellä aikomansa louhinta, maisemointilouhinta mukaan lukien vuoden 2017 loppuun mennessä. Savon Kuljetus Oy:lle myönnetyn maa-ainesluvan mukaan ottorintaukseen tulee louhia kynnykset, jotka muotoillaan pintamaiden avulla maisemaan sopiviksi luiskiksi, joiden kaltevuus on jyrkimmillään 1:2.

Savon Kuljetus Oy hakee nyt maa-ainesluvan mukaisen maisemointisuunnitelman muutosta siten, että ottorintaus louhitaan loppuvaiheessa pystysuoraksi tai lähes pystysuoraksi seinämäksi, jonka yläpuolelle asennetaan kiinteä verkkoaita turvallisuuden parantamiseksi. Kallion louhinta pystysuoraksi ottoalueen reunaan saakka lisää saatavan kiviaineksen määrä 200 000 m3ktr. Hakemuksella ei kuitenkaan haeta muutosta otettavan aineksen kokonaismäärään (750 000 m3). Hakemustaan Savon Kuljetus Oy perustelee sillä, että pystysuorien seinämien toteutus on teknisesti helpompaa, ne ovat kauniimpia, kuin porrastettu luiskaus sekä että niiden toteuttaminen on toiminnanharjoittajalle edullisempaa, kun kiviaines voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Luvan hakemisen peruste
Maa-aines ottamisen luvanvaraisuudesta on säädetty maa-aineslain (555/1981) 4 §:ssä.
 
Vireilletulo Asia on tullut vireille 17.7.2017.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen toiminta saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekoon. Muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta.
Kirjalliset muistutukset tai mielipiteet on toimitettava Siilinjärven viranomais-lautakunnalle viimeistään 25.8.2017 virka-aikana.

Muistutuskirjelmään on merkittävä muistutuksen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Kirjelmä on sen tekijän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä. Kirjelmän voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Jos kirjelmän toimittaa sähköisesti asiamies, on siinä esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.

Postiosoite  PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Käyntiosoite Kasurilantie 1
Puhelin  017 401 111
Telekopio 017 401 132
Sähköpostiosoite   ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi   
Virka-aika  8.00 – 15.45 

Lisätietoja 4.8.2017 saakka Siilinjärven ympäristönsuojelu puh. 017 401 111, ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi, 7.8.2017 alkaen ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Ahonen, puhelin 044 740 1442, johanna.ahonen@siilinjarvi.fi

Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito (kuulutusaika)
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.7.2017 – 25.8.2017 Siilinjärven kunnantalolla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutuspaikka Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla 25.7.2017 – 28.8.2017.

Arja Saarelainen
ympäristönsuojelupäällikkö


Liitteet Sijaintikartta