Vesihuolto

Siilinjärven kunnan Vesihuoltolaitos huolehtii vesi- ja viemärilaitostoiminnasta kunnanvaltuuston vahvistamalla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 

 
Vesilaitos tuottaa käyttöveden. Viemärilaitos puhdistaa jäteveden sille asetettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti ja kompostoi jätevesilietteen tuoteturvallisuusmääräysten mukaiseksi viher-rakentamiseen soveltuvaksi lopputuotteeksi. Viemärilaitos ottaa vastaan ja käsittelee myös sako- ja umpikaivolietteet.

Vesihuoltolaitoksella on kehittämissuunnitelma, jossa on tarkasteltu vesihuollon nykytilaa ja kehitysnäkymiä.

Vesihuoltolaitokselle vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus ja liittymisoikeus laitokseen. Liittymisvelvollisuuteen liittyvistä asioista tekee päätöksiä kunnan ympäristötoimisto.

VVL:n toiminta-alueet

Kunnan vesihuoltolaitoksen lisäksi kunnan alueella toimii 15 vesiosuuskuntaa, jotka vastaavat haja-asutusalueilla käyttöveden jakelusta ja osin myös jäteveden johtamisesta keskuspuhdistamoon.

Yhteystiedot

vesihuoltopäällikkö
Risto Pitkänen
puh. 044 740 1523
sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Suunnitelmia vireillä

kehittämissuunnitelmat