Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Rakentaminen » Luvat » Rakennuksen rakentaminen

Rakennuksen rakentaminen

Luvanvaraisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä Siilinjärven kunnan rakennusjärjestyksessä.

Rakentaminen asemakaava-alueella

Asemakaavan- sekä aluetta koskevien suunnittelu- ja rakentamisohjeiden sisältö tulee huomioida suunnittelussa.

Asemakaavan mukainen rakentaminen ratkaistaan suoraan rakennusluvalla.

Poikkeaminen asemakaavasta.

Rantavyöhykkeelle rakentaminen

Uuden päärakennuksen rakentaminen kaavoittamattomalle rannalle tarvitsee kunnan poikkeamispäätöksen. Siinä kunta ratkaisee periaatetasolla, onko edellytyksiä rakennusluvan myöntämiseen.

Toimenpidettä koskeva rakennuslupahakemus on mahdollista käsitellä heti poikkeamispäätöksen antamisen jälkeen. Rakennustyötä ei saa kuitenkaan aloittaa ennen poikkeamispäätöksen lainvoimaisuutta.

Suunnittelutarvealueelle rakentaminen

Suunnittelutarvealue määräytyy suoraan maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL 16 ja 137 § ) tai rakennusjärjestyksen rajauksen mukaisesti.

Suunnittelutarveratkaisu on laajennetun lupaharkinnan muoto. Siinä ratkaistaan periaatetasolla, onko edellytyksiä rakennusluvan myöntämiselle ko. rakennuspaikalle.

Rakennuslupahakemus on mahdollista käsitellä myös samanaikaisesti suunnittelutarveratkaisun kanssa, kuitenkin eri hakemuksena. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen suunnittelutarveratkaisun lainvoimaisuutta.

Rakentaminen muualla kunnassa

Rakennuslupahakemukset ratkaistaan suoraan rakennusluvalla.

Lupien hakeminen