Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Nähtävillä olevia kaavoja

Nähtävillä olevia kaavoja


KEHVO-VÄÄNÄLÄNRANTA RANTAYLEISKAAVA
Kehvo-Väänälänrannan alueella on vireillä rantayleiskaavatyö. Yleiskaava sijoittuu Siilinjärven lounaisosaan Pohjois-Kallaveden sekä alueen sisäjärvien rannoille. Kaavan tarkoituksena on rantarakentamisen mitoituksen ja määrän määrittäminen sekä rakennuspaikkojen osoittaminen siten, että rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 72§). Tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö mm. luonnonympäristön, kulttuurimaiseman, alkutuotannon ja rakennetun ympäristön tarpeet huomioon ottaen ja yhteensovittaen sekä maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta huolehtien.
Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle vapaa-ajan asumista, mutta myös pysyvää asumista alueille, joille se sijainnin, liikenneyhteyksien ja palvelujen puolesta soveltuu.

Siilinjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 14.8.2017 (§134) päättänyt asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville. Nähtävilläpitoaika on 18.8. - 18.9.2017, jona aikana osallisilla on tilaisuus mielipiteiden antamiseen.

Mahdolliset mielipiteet pyydämme toimittamaan 18.9.2017 mennessä sähköpostiin kaavoitus@siilinjarvi.fi , tai kirjallisesti osoitteella: Siilinjärven kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Kaavaluonnosta esitellään myös yleisötilaisuudessa tiistaina 5.9.2017 kello 18.00 alkaen kunnantalolla valtuustosalissa.

Linkit valmisteluaineistoon (pdf):  

Karttalehtijako_A3 

Kaavakarttaluonnos_lehti1 
Kaavakarttaluonnos_lehti2 
Kaavakarttaluonnos_lehti3
Kaavakarttaluonnos_lehti4 
Kaavamääräykset
Yleiskaavaselostus 1.8.2017 

Tausta-aineisto: 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys 10.1.2017
Liito-oravaselvitys 2017 raporttiluonnos
Linnustoselvitys 2017 raporttiluonnos
Kulttuuriympäristöselvitys 1.3.2017 
Kulttuuriympäristöselvityksen karttaliite
Muinaisjäännösselvitys 2017 
Liite1 Isojakokartat ja talot 1700 luku 
Liite2 1700-luvun talot maastokartalla 
Mitoitustaulukko luonnosLisätietoja antavat
kaavoituspäällikkö Timo Nenonen p. 044 7401410, yleiskaava-arkkitehti Annaelina Isola p. 044 7401465 sekä kaavanlaatija Timo Leskinen FCG Oy:stä p. 040 5089680.

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN ASEMAKAAVOIHIN  

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN YLEISKAAVOIHIN