Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Nähtävillä olevia kaavoja

Nähtävillä olevia kaavoja

Taivallahti, Nakertaja ja Mäntymäki, korttelit 2205, 2251-2266
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 2250

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.4.2017 päättänyt kaavatyön vireilletulosta.

Alue sijaitsee Pyylammen ja Mäntymäen välisessä maastossa, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen. Suunnittelualue rajautuu itäpuolella vt 5:een, länsipuolella Mäntymäen asuinalueeseen, luoteessa Kevättömään, pohjoisessa Taivallahden tilakeskukseen ja Pyylammen asuinalueeseen ja eteläpuolella Harjamäentiehen.
Asemakaavalla suunnitellaan Taivallahteen uusi pien- ja omakotitaloalue, jolle on mahdollista rakentaa myös päiväkoti. Asumiselle mm. liikennemelun vuoksi kelpaamattomat alueet osoitetaan työpaikka-alueiksi ja alueen kaksi omakotirakennuspaikkaa yritysrakennuspaikoiksi. Lujabetoni Oy:n rakennuspaikka määritellään teollisuusalueeksi. Kaavassa osoitetaan kaksi vaihtoehtoista ratkaisua Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV:n sekä 2 x 20 kV:n voimalinjojen sijaintipaikaksi, minkä vuoksi kaavasta on esillä kaksi luonnosvaihtoehtoa. (Kaavaluonnosvaihtoehdot A ja B).

Linkit valmisteluaineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta A merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta B merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A, A3 tulostus   
Kaavakartta B, A3 tulostus  
Merkinnät ja määräykset, A3 tulostus


Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävillä 13.4. - 12.5.2017 myös Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa ja pääkirjaston info-pisteessä. Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 12.5.2017 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi, tai sähköpostilla: kaavoitus@siilinjarvi.fi

Lisätiedot
Erja Soranta, kaavasuunnittelija 044 740 1408
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 044 740 1410


KEHVO-VÄÄNÄLÄNRANTA RANTAYLEISKAAVA

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2017 päättänyt saattaa Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaavan vireille.
Kaavan suunnittelualue sijoittuu kunnan lounaisosaan Pohjois-Kallaveden ja alueen sisäjärvien ranta-alueille Räimän, Kehvon, Väänälänrannan, Vehkasuon, Koivusaaren, Monnin sekä Petäisenrannan alueilla.

Nähtävillä oleva aineisto:  30.3. -28.4.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Virallinen kuulutus
 
Pöytäkirjan ote

Tausta-aineistoa:
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 7.2.2017 (liitteineen)
Luontoselvitys 10.1.2017 
Kulttuuriympäristöselvitys 1.3.2017 
Kulttuuriympäristöselvityksen karttaliite

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.3.2017 alkaen myös Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa, pääkirjaston info-pisteessä sekä Vuorelan kirjastossa.

Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on toimitettava 28.4.2017 mennessä postitse tai sähköpostilla.
Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL5, 71801 Siilinjärvi.
Sähköpostiosoite: kaavoitus@siilinjarvi.fi 

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Yleiskaava-arkkitehti Annaelina Isola, p. 044 740 1465
Kaavoituspäällikkö, Timo Nenonen, p. 044 740 1410
Kaavan laatija Pasi Ronkainen, FCG Oy, p. 050 365 7692


 

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN ASEMAKAAVOIHIN  

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN YLEISKAAVOIHIN