Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Maankäyttöpolitiikka

Maankäyttöpolitiikka

Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 30.8.2010

Maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteet:
Maankäyttöpolitiikkaa ohjaa kunnan velvollisuus turvata osaltaan maakunnan kehitys mahdollistamalla määrällisesti riittävä ja laadullisesti vetovoimainen tonttitarjonta asumisen, yritystoiminnan ja palvelujen tarpeisiin.

Kunnalla on paitsi oikeus myös velvollisuus kehittää yhdyskuntarakennetta niin, että turvataan:

• yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys;
• palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus eri väestöryhmien kannalta;
• ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja siihen sopeutuminen;
• yhdyskuntarakenteen eheyttäminen;
• henkilöautoliikenteen tarpeen vähentäminen sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen;
• kuntatalouden tasapaino ja palveluvelvoitteiden hoitaminen.

Kaavoitettavaa maata tarvitaan riittävästi, jotta suunnittelulle on aitoja, toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Raakamaata tulisi olla vähintään 10 vuoden tarvetta vastaavasti ja asemakaavoitettua rakennusmaata eri käyttötarkoituksiin ja eri alueilla ainakin kolmen vuoden tarpeisiin.

Kunnan maapolitiikan tavoitteena on että tulot kattavat menot pitkällä aikavälillä. Rakennuspaikkojen luovutuksesta ja liittymäkorvauksista saatavilla tuloilla on pystyttävä kattamaan sekä maan hankinta että yhdyskuntatekniikan rakentaminen.