Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Asemakaavat » Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat

PÄIVÄRINNE, kortteli 4121
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 4151

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2017 päättänyt kaavatyön vireilletulosta.

Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen.
Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan asuntokantaa pääasiassa kerrostaloilla , sekä mahdollistetaan suunnittelualueeseen kuuluvan päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Linkit valmisteluaineistoon (pdf):
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A3 tulostus
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus
Kaavaselostus

Tausta-aineisto
Meluselvitys (2012)
Laitilantien aluevaraussuunnitelma (2012)
Laitilantien aluevaraussuunnitelman tarkistus, liikekortteli 4121 (2013)

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 3.3. - 3.4.2017.

Lisätiedot
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija 044 740 1403
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö  044 740 1410


Lentokentäntie, yritysalue, korttelit 7800-7807
Asemakaava, kaavatunnus 749 7800

Kaava-alue sijaitsee Lentokentäntien (vt 9) ja Joensuuntien (mt 562) risteyksessä, jatkuen n. 840 m Joensuuntietä itään päin ja n. 480 m pohjoisen suuntaan.
Asemakaavalla muodostetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin liittyvä uusi yritysalue.
Kaavalla lisätään yritysrakennuspaikkojen tarjontaa ja mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen erinomaisten liikenneyhteyksien varrella sijaitsevalle alueelle.

Kaavaehdotusaineisto on ollut nähtävillä 14.10.- 14.11.2016.

Linkit kaavaehdotusaineistoon (pdf):
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 
Kaavakartta A3 tulostus 
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus 
Kaavaselostus Yhteyshenkilö: Erja Soranta, 044 740 1408


Asemanseutu, Viinamäki, korttelit 1135(osa), 1139, 1140(osa), 1142, 1401-1402 ja 1418-1419
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 1142

Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustassa, rautatieaseman, Asematien, Tarinantien ja Tervarinteentien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kt 75), idässä Siilinpääntiehen ja rautatiehen, etelässä Pappilanrinteseen ja lännessä Kasurilantiehen sekä Asematiehen.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa, määritellään keskeisellä paikalla olevan osittain asemakaavoittamattoman alueen käyttö ja saatetaan suunnittelualueeseen kuuluvat nykyiset asemakaavat ajan tasalle.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 14.10.- 14.11.2016.

Linkit kaavan valmisteluaineistoon (pdf):
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A3 tulostus
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus
Kaavaselostus 

Tausta-aineisto:
Meluselvitys   
Tärinäselvitys


Yhteyshenkilöt: Riikka Leskinen, 044 740 1403 ja
Timo Nenonen, 044 740 1410

 

  
Kunnassa on vireillä myös seuraavat asemakaavat, joita jatketaan edellä esitettyjen kiireellisempien asemakaavojen valmistuttua:

Kasurilan asemakaavan ja asemakaavan muutos
Kaava-alue sijaitsee Kasurilan kylällä Kasurilan koulun  ympäristössä. Kaavatyö koskee uuden pientaloalueen osoittamista Viitosen varrelle, koulun ja hiihtokeskuksen alueen järjestelyjä sekä liikennejärjestelyjä suunnittelualueella. Kasurila 3:n kaavaa, suunnittelualueen pohjoisosa, on tehty valmiiksi erillisenä kaavana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 750kt)
Yhteyshenkilöt: Timo Nenonen ja Erja Soranta  

LINKKI NÄHTÄVILLÄ OLEVIIN KAAVOIHIN