Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Asemakaavat » Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavatKehvonsalon kartanon ranta-asemakaavan kumoaminen
Kunnassa on vireillä maanomistajan toimeksiannosta ranta-asemakaavan kumoaminen Kehvon kylän Niittylahden tilalla RN:o 2:72.

Kannanottojen esittäminen
Konsultin laatima valmisteluaineisto on ollut nähtävillä kunnantalolla kaavoitustoimistossa 22.12.2017-22.1.2018.


Linkit kaava-aineistoon (pdf):    

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma        
Kaavakartta   
Kaavaselostus

Lisätiedot
Kunta: Timo Nenonen 044 7401 410
Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju: Jorma Harju 044 5963 111   


Ahmo, kortteli 3109
Asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 3102.

Asemakaavalla muodostetaan olevaa Ahmon asuinaluetta täydentävä kahden asuinpientalorakennuspaikan kokonaisuus noin 80:lle asukkaalle, sekä osoitetaan aluetta palveleva virkistysalue.

Alue sijoittuu entisen Ahmon jäteaseman ja varikon alueelle sekä sitä ympäröivälle virkistysalueelle vajaan kilometrin etäisyydelle kuntakeskuksesta koilliseen. Pohjoisen puolella aluetta rajaavat Myyränpolun omakoti- ja rivitalotontit, etelän puolella Välikujan ja Parolankierron omakotitontit ja lännessä Ahmontie. Idässä kaava-alueen raja kulkee leikkikentän itäpuolella.
Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 24.11. – 27.12.2017.

Linkit kaava-aineistoon

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Kaavakarttaluonnos merkintöineen ja määräyksineen 
Kaavaselostus  
Meluselvitys


Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 044 740 1410


 

Taivallahti, Nakertaja ja Mäntymäki, korttelit 2205, 2251-2266
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 2250
Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.4.2017 päättänyt kaavatyön vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 13.4. - 12.5.2017.

Alue sijaitsee Pyylammen ja Mäntymäen välisessä maastossa, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen. Suunnittelualue rajautuu itäpuolella vt 5:een, länsipuolella Mäntymäen asuinalueeseen, luoteessa Kevättömään, pohjoisessa Taivallahden tilakeskukseen ja Pyylammen asuinalueeseen ja eteläpuolella Harjamäentiehen.
Asemakaavalla suunnitellaan Taivallahteen uusi pien- ja omakotitaloalue, jolle on mahdollista rakentaa myös päiväkoti. Asumiselle mm. liikennemelun vuoksi kelpaamattomat alueet osoitetaan työpaikka-alueiksi ja alueen kaksi omakotirakennuspaikkaa yritysrakennuspaikoiksi. Lujabetoni Oy:n rakennuspaikka määritellään teollisuusalueeksi. Kaavassa osoitetaan kaksi vaihtoehtoista ratkaisua Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV:n sekä 2 x 20 kV:n voimalinjojen sijaintipaikaksi, minkä vuoksi kaavasta on ollut esillä kaksi luonnosvaihtoehtoa. (Kaavaluonnosvaihtoehdot A ja B).

Linkit valmisteluaineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavakartta A merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta B merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A, A3 tulostus   
Kaavakartta B, A3 tulostus  
Merkinnät ja määräykset, A3 tulostus


Lisätiedot
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 044 740 1410 

PÄIVÄRINNE, kortteli 4121
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 4151

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2017 päättänyt kaavatyön vireilletulosta.

Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen.
Asemakaavalla määritellään Nilsiäntien ja Laitilantien varressa olevan Päivärinteen alueen käyttö, lisätään ja monipuolistetaan asuntokantaa pääasiassa kerrostaloilla , sekä mahdollistetaan suunnittelualueeseen kuuluvan päivittäistavarakaupan kehittäminen.

Linkit valmisteluaineistoon (pdf):
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavakartta A3 tulostus
Merkinnät ja määräykset A3 tulostus
Kaavaselostus

Tausta-aineisto
Meluselvitys (2012)
Laitilantien aluevaraussuunnitelma (2012)
Laitilantien aluevaraussuunnitelman tarkistus, liikekortteli 4121 (2013)

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 3.3. - 3.4.2017.

Lisätiedot
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija 044 740 1403
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö  044 740 1410


 

Tynnörinen - lämpölaitos, kaavatunnus 4631
Asemakaava, valmisteluvaihe

Siilinjärven kirkonkylän alueen kaukolämmön turvaamiseksi on käynnistetty asemakaavatyö, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden biopolttoaineita polttavan lämpökeskuksen sijoittuminen kirkonkylän alueelle, olemassa olevan kaukolämmön runkolinjan varteen.

Uudella lämpökeskuksella turvataan kirkonkylän alueen kaukolämmön saanti, mikäli kaukolämmön saanti Yaran Siilinjärven toimipisteen tehtailta loppuu.

Kaava-alueen sijainti:
Kaava-alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta itään, Nilsiäntien (kt 75) varrella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä metsäalueen halki kulkevaan sähkölinjaan ja etelässä sekä lännessä Jynkänniementiehen.

Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 16.2. -19.3.2018.


Lisätiedot:
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, 040 740 1410
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 040 740 1403

Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaselostus 
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen  

Kunnassa on vireillä myös seuraavat asemakaavat, joita jatketaan edellä esitettyjen kiireellisempien asemakaavojen valmistuttua:

Kasurilan asemakaavan ja asemakaavan muutos
Kaava-alue sijaitsee Kasurilan kylällä Kasurilan koulun  ympäristössä. Kaavatyö koskee uuden pientaloalueen osoittamista Viitosen varrelle, koulun ja hiihtokeskuksen alueen järjestelyjä sekä liikennejärjestelyjä suunnittelualueella. Kasurila 3:n kaavaa, suunnittelualueen pohjoisosa, on tehty valmiiksi erillisenä kaavana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 750kt)
Yhteyshenkilö: Timo Nenonen

LINKKI NÄHTÄVILLÄ OLEVIIN KAAVOIHIN