Siilinjärvi » FinnHEMS Oy:n Rissalan helikopteritukikohdan lentopetrolin jakeluaseman ympäristölupahakemus

03.05.2018 | FinnHEMS Oy:n Rissalan helikopteritukikohdan lentopetrolin jakeluaseman ympäristölupahakemus

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Hakija  
FinnHEMS Oy, Y-tunnus 2347340-9 
Lentäjäntie 3
01530 Vantaa

Yhteyshenkilö: Petteri Jokinen, puhelin 040 579 1799

Kuvaus toiminnasta ja toiminnan sijoittamispaikka
FinnHEMS Oy:llä on Rissalassa, Kuopion lentoasemalla helikopteritukikohta, missä on lentopetrolin jakeluasema. Lentopetroli (Jet A-1) varastoidaan maanpäällisessä 20 m3:n 2-vaippasäiliössä, joka on standardin SFS-EN 12285-2 mukainen. Säiliö tarkastetaan ja puhdistetaan 2 vuoden välein.

Jakeluasemalla on ollut Itä-Suomen aluehallintoviraston 15.5.2013 antama ympäristölupa, jonka voimassa olo päättyi 31.12.2017. Ympäristölupaa haetaan vuoden 2019 loppuun saakka. Tukikohtaa ollaan siirtämässä Rissalasta Kelloniemeen, missä se palvelee paremmin ensihoidon alueellisia tarpeita.

Jakeluaseman lisäksi tukikohdassa on siirrettävä helikopteri- ja ajoneuvohalli ja sen öljylämmityslaitteisto, tukikohtarakennus sekä lentoonlähtö-, lasku- ja pysäköintialueet. Tukikohta on Finavia Oy:n omistamalla kiinteistöllä Lentokenttä 749-401-1-55.

Olennaiset päästöt ja niiden arvioidut vaikutukset
Lentopetrolin jakeluaseman normaalitoiminnassa ei synny päästöjä maaperään. Palavien nesteiden varastoinnin osalta maaperäpäästöjen riskit on minimoitu suojauksella, säiliön ja laitteiston päivittäisellä tarkastamisella sekä vuosittaisella huollolla.

Säiliön täytön yhteydessä vapautuu ilmaan tilavuudeltaan sama määrä hiilivetyhöyryä kuin säiliöön lisätään lentopetrolia. Määrä katsotaan vähäiseksi. Säiliö on varustettu yli- ja alipaineventtiilillä. Normaaliolosuhteissa säiliöstä ei vapaudu hiilivetyhöyryjä.

Hakemuksen vireille tulo
Hakemus on tullut vireille 4.4.2018 (asianumero 192/2018) ja sitä on pyynnöstä täydennetty 2.5.2018.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen toiminta saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekoon ja muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta.  Kirjalliset muistutukset tai mielipiteet on toimitettava Siilinjärven viranomaislautakunnalle viimeistään 4.6.2018 virka-aikana.

Muistutuskirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Kirjelmä on sen tekijän tai valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä. Kirjelmän voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Jos kirjelmän toimittaa sähköisesti asiamies, on siinä esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.

Postiosoite  PL 5, 71801 Siilinjärvi 
Käyntiosoite  Kasurilantie 1 
Puhelin   017 401 111 
Telekopio  017 401 132 
Sähköpostiosoite    ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi  
Virka-aika  8.00 - 15.45 

Lisätietoja; ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen, pu-helin 044 740 1421, ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1422
 
Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito (kuulutusaika)
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 4.5. - 4.6.2018 Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutuspaikka 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla ja internetsivuilla 3.5. - 5.6.2018.

Arja Saarelainen
(allekirjoitettu koneellisesti)
ympäristönsuojelupäällikkö


Liite  Sijaintikartta