Siilinjärvi » Kala-Lappi Oy:n kalanjalostuslaitoksen ympäristölupahakemus

23.04.2018 | Kala-Lappi Oy:n kalanjalostuslaitoksen ympäristölupahakemus

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Hakija
Kala-Lappi Oy, Y-tunnus 0884498-8
Kapteeninväylä 7
70900 Toivala

Yhteyshenkilö: Vesa Lappi, puhelin 045 156 9225

Kuvaus toiminnasta ja toiminnan sijoittamispaikka
Kala-Lappi Oy:n kalanjalostuslaitos sijaitsee Rissalan asemakaava-alueella korttelin 7703 rakennuspaikalla 3 (määräala tilasta Kalliometsä 749-416-8-63) osoitteessa Kapteeninväylä 7, Toivala. Ympäristölupaa haetaan kalanjalostuslaitokselle, jossa jalostetaan kirjolohifileitä savustaen ja graavaten ja tehdään kahdenlaista tartaria. Raaka-aine tulee yritykseen fileinä ja perkausprosessia ei suoriteta.

Tuotannollinen toiminta tapahtuu arkipäivisin viitenä päivänä viikossa klo 06.00 - 22.00 välisenä aikana.
 
Hakemuksessa esitetty arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön
Ympäristöpäästöt muodostuvat kalan savustusuuneista tulevasta savusta ilmaan ja tuotantotilojen siivouksen yhteydessä jäteveteen pääsevästä rasvasta. Ennen vesien joutamista viemäriverkostoon, ne ohjataan rasvanerotuskaivojen kautta, jossa on automaattiset hälytykset tyhjennysten suoritta-misajankohtaa varten. Hälyttimissä on käytössä BAT-tekniikkaa. Toiminnan vaikutukset ympäristöön arvioidaan vähäisiksi.

Hakemuksen vireilletulo
Hakemus on tullut vireille 18.4.2018 (asianumero 236/2018).

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksen mukainen toiminta saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekoon ja muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun asiasta.  Kirjalliset muistutukset tai mielipiteet on toimitettava Siilinjärven viranomaislautakunnalle viimeistään 23.5.2018 virka-aikana.

Muistutuskirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä maarekisterikylä. Kirjelmä on sen tekijän tai valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja allekirjoitus selvennettävä. Kirjelmän voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostitse. Jos kirjelmän toimittaa sähköisesti asiamies, on siinä esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.

Postiosoite:       PL 5, 71801 Siilinjärvi
Käyntiosoite:     Kasurilantie 1
Puhelin:             017 401 111
Telekopio:        017 401 132
Sähköpostiosoite:  ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi 
Virka-aika.      8.00 - 15.45
Lisätietoja:   
ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1441 
ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen, puhelin 044 740 1421
 
Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutusta ei jätetä määräajassa.

Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito (kuulutusaika)
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.4. - 23.5.2018 Siilinjärven kunnantalolla ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Kuulutuspaikka 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Siilinjärven kunnantalon ilmoitustaululla ja internetsivuilla
23.4. - 24.5.2018.


Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja

Sijaintikartta