Siilinjärvi » Ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa/Lemminkäinen Infra Oy, Räimän asfalttiasema

18.04.2018 | Ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa/Lemminkäinen Infra Oy, Räimän asfalttiasema

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 19.4.2018

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
 Siilinjärven viranomaislautakunta muutti luvanhaltijan hakemuksesta kokouksessaan 17.4.2018 (§ 13) Lemminkäinen Infra Oy:n Räimän asfalttiaseman (Akkokangas 749-414-3-123) ympäristölupaa. Luvan muuttaminen koskee tuotantomäärää ja kierrätysasfaltin käyttöä sekä käytettävää polttoainetta. Muutoksen jälkeen asfalttiaseman vuotuinen enimmäistuotantomäärä on hakemuksen mukaisesti 180 000 tonnia, kierrätysasfaltin enimmäiskäyttömäärä 30 000 tonnia ja kierrätysasfaltin varastointimäärä 60 000 tonnia. Päätöksellä on myös sallittu, että asfalttiasemalla voidaan käyttää polttoaineena nestekaasua raskaan polttoöljyn rinnalla tai sijaan. Nyt myönnetty lupa kattaa koko asfalttiaseman toiminnan ja korvaa muut toimintaa varten aiemmin myönnetyt luvat. Lupapäätöksessä on annettu uusia määräyksiä huleveden laadun, melun ja hajupäästöjen tarkkailusta. Hajun leviämistä on tarkkailtava kahdella seuraavalla tuotantokaudella pitkäkestoisesti. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi viimeistään kuukausi ennen tarkkailun aloittamista.

Lemminkäinen Infra Oy voi aloittaa päätöksellä sallitun toiminnan muutoksenhausta huolimatta noudattaen lupapäätöstä. Luvan saajan on asetettava 8000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus vapautetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Ympäristölupapäätös, hakemus ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä muutoksenhakuajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Muutoksenhaku
Ympäristöluvan myöntämistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
- asianosaisella,
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
- toiminnan sijaintikunnalla ja kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
- alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus (postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi, puhelin 029 56 42780). Valitusaika päättyy 21.5.2018.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Kartta