Siilinjärvi » Vähäinen poikkeaminen Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesluvan lupaehdoista aitaamissuunnitelman osalta (maa-aineslupa 2014-4)

11.09.2017 | Vähäinen poikkeaminen Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesluvan lupaehdoista aitaamissuunnitelman osalta (maa-aineslupa 2014-4)

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 12.9.2017

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Ympäristönsuojelutarkastaja on 11.9.2017 (§ 4) päättänyt antaa Savon Kuljetus Oy:lle suostumuksen poiketa vähäisesti maa-aineslain mukaisen luvan 2014-4 (Hamulan kylä, tilat Konola 749-402-2-48 ja Sorala 749-402-3-22) lupamääräyksen 4 nojalla hyväksytystä aitaamissuunnitelmasta.

Päätöksellä on hyväksytty muutos aitaamissuunnitelmaan siten, että tilan Konola pohjoisreunalle rakennettava kiinteärakenteinen aita voidaan rakentaa vasta ottamisalueen pohjoisosaan mahdollisesti rakennettavan meluvallin jälkeen. Ottamistoiminta voidaan kuitenkin aloittaa luvan mukaisena, sillä ottamista koskeva maa-aineslupa on lainvoimainen.

Päätöksellä myönnetään lupa aloittaa toiminta ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Päätös, hakemusasiakirjat ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku 
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus (postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio, sähköpostiosoite ita-suomi.hao@oikeus.fi, puhelin 029 564 2500). Valitusaika päättyy 12.10.2017.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 11.9.2017 ja poistettu 13.10.2017.

Kartta