Siilinjärvi » Vaasan hallinto-oikeuden päätös Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan ympäristöluvan muutospäätöksestä tehdyistä valituksista

30.04.2018 | Vaasan hallinto-oikeuden päätös Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan ympäristöluvan muutospäätöksestä tehdyistä valituksista

Päätöksestä ilmoittaminen

Vaasan hallinto-oikeus on 27.4.2018 antanut päätöksen nro 18/0097/2 valituksista, jotka koskivat Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 25.8.2016 Yara Suomi Oy:n ympäristöluvan muuttamiseksi. Aluehallintoviraston päätöksellä korvattiin Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan kaivos- ja teollisuusalueen voimassa olevat ympäristöluvat.
 
Vaasan hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen esitetyt vaatimukset luvan muuttamisesta ja enemmälti valitukset hyläten, lisännyt lupamääräykseen 53 toisen ja kolmannen kappaleen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan luvan saajan on selvitettävä Saarisen kaivosalueen toiminnasta aiheutuvan melun enimmäismelutaso (LAFmax) sekä melun impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa tehtävillä mittauksilla 31.12.2018 mennessä. Mittauksista on laadittava selvitys, joka on toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi selvityksen perusteella täsmentää tai täydentää ympäristölupaa.

Päätöksen nähtävillä pito
Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan arkistonhoitajan työhuoneessa, osoite Kasurilantie 1.

Muutoksenhaku
Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusta koskevat tarkemmat ohjeet ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 28.5.2018.

Siilinjärven kunnanhallitus