Siilinjärvi » Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta

25.04.2018 | Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta

Entisen nuorisotilarakennuksen purkutyö, Kotipolku 14, Siilinjärvi

Antopäivämäärä 26.4.2018
 
Asian käsittely 
Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ilmoituksesta päätöksen 25.4.2018, § 4.
 
Päätös 
Ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain 122 § mukaisen päätöksen Sparal Oy:n meluilmoituksesta koskien entisen päiväkotirakennuksen purkutyötä Siilinjärvellä Kotipolku 14:ssa. Päätös koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa purkutyötä 31.5.2018 saakka arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7 – 20.
 
Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito 
Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.
 
Muutoksenhaku
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on 1) asianosaisella,
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 28.5.2018. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeuteen,
postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi.
 

Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja