Siilinjärvi » Lujabetoni Oy:n Siilinjärven tehtaiden ympäristöluvan soranajoa koskevan lupamääräyksen määräaikainen muuttaminen

18.04.2018 | Lujabetoni Oy:n Siilinjärven tehtaiden ympäristöluvan soranajoa koskevan lupamääräyksen määräaikainen muuttaminen

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 19.4.2018

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Lujabetoni Oy:n Siilinjärven tehtailla on Siilinjärven ympäristölautakunnan
29.1.2007 antama ympäristölupa. Lujabetoni Oy hakee ympäristöluvan lupamääräykseen 4.3.1 muutosta siten, että ajalla 7. - 10.5.2018 soraa kuljetetaan tehtaalle ympäri vuorokauden 3,5 - 4 vuorokauden ajan. Edellä mainitun lupamääräyksen mukaan yhtiön Siilinjärven tehtaiden ratapölkky- ja valmisbetonituotanto saa toimia kolmessa (3) vuorossa sunnuntai-illasta klo 22 lauantaiaamuun 06.00. Muu tuotanto saa toimia kahdessa (2) vuorossa. Tuotteet on pääasiassa kuormattava klo 07 - 22 maanantaista perjantaihin. Raaka-ainekuljetukset pois lukien sora ovat sallittuja ympärivuorokauden. Sorakuljetukset ovat sallittuja klo 06 - 22 maanantaista perjantaihin.

Siilinjärven viranomaislautakunta on 17.4.2018 kokouksessa muuttanut Lujabetoni Oy:n Siilinjärven tehtaiden ympäristöluvan lupamääräystä 4.3.1 määräaikaisesti, 7. - 10.5.2018 väliselle ajalle siten, että sorakuljetukset tehtaalle ovat sallittuja ympärivuorokautisesti. Sorakuljetusten reitti klo 22 - 06 tulee olla Hamulan suunnasta Maaningantie (kantatie 77) – Siilinjärven kirkonkylän liittymä – Viitonen – Harjamäentie – Lujabetonin tehdasalue.

Muutosluvan mukainen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Päätös, hakemusasiakirjat ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku 
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus (postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi, puhelin 029 56 42780). Valitusaika päättyy 21.5.2018.

Arja Saarelainen
(allekirjoitettu koneellisesti)
ympäristönsuojelupäällikkö