Siilinjärvi » Vähäinen poikkeaminen Savon Kuljetus Oy:n Konolan tuotantoalueen maa-ainesluvan toiminta-aikoja koskevasta lupaehdosta (maa-aineslupa 2014-4)

16.04.2018 | Vähäinen poikkeaminen Savon Kuljetus Oy:n Konolan tuotantoalueen maa-ainesluvan toiminta-aikoja koskevasta lupaehdosta (maa-aineslupa 2014-4)

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 17.4.2018

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Ympäristönsuojelutarkastaja on 12.4.2018 (§ 3) tekemällään päätöksellä myöntänyt Savon Kuljetus Oy:lle suostumuksen poiketa vähäisesti maa-aineslain mukaisen luvan 2014-4 (Hamulan kylä, tilat Konola 749-402-2-48 ja Sorala 749-402-3-22) lupamääräyksessä 3 annetuista alueella harjoitettavaa liikennöintiä koskevista toiminta-ajoista.

Päätöksellä on sallittu lyhytaikaisesti (3 vrk) liikennöinti yöaikaan 7.-10.5.2018. Poikkeukselliseen aikaan sisältyy myös arkipyhä (helatorstai-aamu klo 7 saakka), jolloin toiminta ei lupamääräyksen mukaan ole normaalisti sallittua. Samalla myönnetään lupa aloittaa poikkeuksellinen toiminta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Tarve poiketa lupamääräyksestä liittyy Jännevirran sillan valutyöhön. Soraa kuljetetaan betonin raaka-aineeksi betonitehtaalle ja toimitusten on jatkuttava keskeytyksettä koko valutyön ajan.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Päätös, hakemusasiakirjat ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku 
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus (postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio, sähköpostiosoite ita-suomi.hao@oikeus.fi, puhelin 029 564 2500). Valitusaika päättyy 17.5.2018.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 16.4.2018 ja poistettu 18.5.2018.

Kartta