Siilinjärvi » Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta

23.03.2018 | Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta

Liikerakennuksen purkutyö, Asematie 2, Siilinjärvi

Antopäivämäärä 26.3.2018
 
Asian käsittely 
Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ilmoituksesta päätöksen 23.3.2018, § 1.
 
Päätös 
Ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain 122 § mukaisen päätöksen Järveläisen Maansiirto Oy:n meluilmoituksesta koskien liikerakennuksen purkutyötä Siilinjärvellä Asematie 2:ssa. Päätös koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa purkutyötä 26.3. – 31.5.2018 välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7 - 18 ja lauantaisin klo 8 – 16.
 
Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito 
Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Vali-tusoikeus on 1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luon-nonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion val-vontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalu-een kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 25.4.2018. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeuteen, postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi.
 
Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja