Siilinjärvi » Verotusyhtymä von Herzen Eva ja Wäänänen Jussi Mikko / soran murskauksen ympäristölupaan perustuvan pohjaveden tarkkailuohjelman hyväksyminen

13.02.2018 | Verotusyhtymä von Herzen Eva ja Wäänänen Jussi Mikko / soran murskauksen ympäristölupaan perustuvan pohjaveden tarkkailuohjelman hyväksyminen

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 14.2.2018

Asia 
Siilinjärven ympäristönsuojelutarkastaja II on 12.2.2018 tekemällään päätöksellä (§ 2) hyväksynyt pohjaveden tarkkailuohjelman. Ohjelma on laadittu Verotusyhtymän von Herzen Eva ja Wäänänen Jussi Mikko ympäristöluvan lupamääräyksen 17 nojalla. Ympäristölupa koskee soran murskaamista Pöljän kylällä sijaitsevalla kiinteistöllä Pohjolanmäki 749-412-22-42.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Ympäristönsuojelutarkastajan päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.

Muutoksenhaku 
Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus (postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköpostiosoite vaasa.hao@oikeus.fi, puhelin 029 56 42780). Valitusaika päättyy 16.3.2018.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja


Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 13.2.2018 ja poistettu 19.3.2018.

Sijaintikartta