Siilinjärvi » Omakotitalon purkutyö, Kasurilantie 11, Siilinjärvi

03.11.2017 | Omakotitalon purkutyö, Kasurilantie 11, Siilinjärvi

Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta
Omakotitalon purkutyö, Kasurilantie 11, Siilinjärvi

Antopäivämäärä 6.11.2017
 
Asian käsittely S
Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ilmoituksesta päätöksen 3.11.2017, § 8.
 
Päätös 
Ympäristönsuojelutarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain 122 § mukaisen päätöksen Lapra Oy:n meluilmoituksesta koskien omakotitalon purkutyötä Siilinjärvellä Kasurilantie 11:ssä. Päätös koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa purkutyötä 6.- 20.11.2017 välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7 - 19 ja lauantaisin klo 9 – 17.
 
Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito 
Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on 1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 7.12.2017. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeuteen, postiosoite PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi.
 
Matti Nousiainen
ympäristönsuojelutarkastaja
 

Tämä ilmoitus on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 3.11.2017 ja poistettu 8.12.2017.