Siilinjärvi » Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseksi Hamu-lan kylässä sijaitsevalla Juha Halosen tilalla Outokki 21:5 (maa-aineslupa 20170001)

19.04.2017 | Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseksi Hamu-lan kylässä sijaitsevalla Juha Halosen tilalla Outokki 21:5 (maa-aineslupa 20170001)

Päätöksen antaminen

Antopäivämäärä 20.4.2017

Asian käsittely ja päätöksen keskeinen sisältö
Siilinjärven viranomaislautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.4.2017 (§ 20) myöntää Juha Haloselle maa-aineslain mukaisen luvan 20170001 soran ja hiekan ottamiseksi Juha Halosen omistamalla tilalla Outokki 749-402-21-5, joka sijaitsee Hamulan kylässä. Ottaminen sijoittuu Harjualueen yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen soveltuvaksi osoitetulle alueelle. Ottamisalueen pinta-ala on 1,7 ha ja otettavan maa-aineksen kokonaismäärä 70 000 m3. Lupa on voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen. Ottamisen loputtua alue on metsitettävä istuttamalla alueelle puusto.

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävillä pito
Lupapäätös, hakemusasiakirjat ja hakemuksen käsittelyasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimitiloissa, osoite Kasurilantie 1, 2. kerros.

Muutoksenhaku 
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 
Valitusviranomainen, valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus (postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio, sähköpostiosoite ita-suomi.hao@oikeus.fi, puhelin 029 564 2500). Valitusaika päättyy 22.5.2017.

Johanna Ahonen
ympäristönsuojelutarkastaja

Liitekartta